فراخوان ها

تیم همیاردیما در بخش مزایدات و مناقصات اقدام به فراخوان برای مزایدات و مناقصات طرح ها و املاک و پروژهای سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی، شهرداری و سازمان های تابعه و یا سازمان ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر را عهده دار می باشد و این امکان را در سایت خود فراهم آورده است.

سازماندهی‌ مناقصات‌

کمیسیون‌ مناقصه‌

الف‌ ـ کمیسیون‌ مناقصه‌ از اعضای‌ زیر تشکیل‌ می ‌شود:
۱ ـ رئیس‌ دستگاه‌ مناقصه ‌گزار یا نماینده‌ وی‌.
۲ـ ذی‌ حساب‌ یا بالاترین‌ مقام‌ مالی‌ دستگاه‌ مناقصه‌ گزار حسب‌ مورد.
۳ـ مسؤول ‎فنی‌ دستگاه‌ مناقصه ‌گزار یا واحدی‌ که‌ مناقصه‌ به ‎درخواست‌ وی‌ برگزار می‌ شود.
ب‌ ـ در مناقصات‌ مربوط‌ به‌ شهرداری ها، از سوی‌ شورای‌ شهر یک‌ نفر به‌ عنوان‌ ناظر در جلسات‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ شرکت‌ خواهد کرد.
ج‌ ـ کمیسیون‌ با حضور هر سه‌ نفر اعضای‌ مزبور رسمیت‌ دارد و تمام‌ اعضاء مکلف ‌به‌ حضور در جلسه‌ و ابراز نظر هستند. تصمیمات‌ کمیسیون‌ با رأی‌ اکثریت‌ اعضاء معتبر خواهد بود.
د ـ در مناقصات‌ دو مرحله ‌ای‌ کمیسیون‌، مناقصه‌ با حضور رئیس‌ دستگاه‌ مناقصه ‌گزار تشکیل‌ می‌شود.
هـ ـ اعضاء کمیسیون‌ مناقصات‌ در شرکتهای‌ دولتی‌ با انتخاب‌ هیأت‌ مدیره‌ می‌باشد.

وظایف‌ کمیسیون‌ مناقصه‌

اهم‌ وظایف‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ به‌ شرح‌ زیر است :
الف‌ ـ تشکیل‌ جلسات‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ در موعد مقرر در فراخوان‌ مناقصه‌.
ب ‌ـ بررسی‌ پیشنهاد های‌ مناقصه‌ گران‌ از نظر کامل ‌‎بودن‌ مدارک‌ و امضای‌ آنها و نیز خوانا بودن‌ و غیر مشروط‌ بودن‌ پیشنهادهای‌ قیمت‌ (ارزیابی‌ شکلی‌)
ج‌ ـ ارزیابی‌ پیشنهادها و تعیین‌ پیشنهاد های‌ قابل‌ قبول‌ طبق‌ شرایط‌ و اسناد مناقصه‌.
د ـ ارجاع‌ بررسی‌ فنی‌ پیشنهاد ها به‌ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ در مناقصات‌ دو مرحله‌ای‌.
هـ ـ تعیین‌ برندگان‌ اول‌ و دوم‌ مناقصه‌.

و ـ تنظیم‌ صورتجلسات‌ مناقصه‌.
ز ـ تصمیم‌گیری‌ دربارة‌ تجدید یا لغو مناقصه‌.

هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌

به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ بین‌ مناقصه‌ گر و مناقصه ‌گزار هیأت‌ رسیدگی‌ تشکیل ‌می ‌گردد.

وظایف‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌

الف‌ ـ رسیدگی‌ به‌ اعتراضات‌ مربوط‌ به‌ اجرا نشدن‌ هر یک‌ از مواد این‌ قانون‌.
ب‌ ـ صدور رأی‌ تجدید یا لغو مناقصه‌ تبصره ۱ـ موارد زیر مشمول‌ رسیدگی‌ از سوی‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ نیست‌:
۱ ـ معیارها و روش‌ های‌ ارزیابی‌ پیشنهادها.
۲ ـ ترجیح‌ پیشنهاد دهندگان‌ داخلی‌.
۳ ـ اعتراضاتی‌ که‌ یک‌ ماه‌ پس‌ از اعتبار پیشنهادها ارسال‌ شده‌ باشد.
۴ ـ شکایت‌ برندگان‌ مناقصات‌ پس‌ از انعقاد قرارداد.

همیار دیما

املاک فروشی

 • املاک, خرید و فروش
 • 135,000,000 تومان
 • تخت: 1
 • حمام: 1
 • املاک, خرید و فروش
 • 215,000,000 تومان
 • 230,000,000 تومان
 • تخت: 2
 • املاک, خرید و فروش

املاک اجاره ای

 • 30,000,000 تومان
 • 4,000,000 تومان /رهن
 • اجاره ای, املاک
 • اجاره ای, املاک
 • 40,000,000 تومان
 • اجاره ای, املاک

مقایسه آگهی ها

مقایسه