♦ متخصص حرفه ای در طراحی و مدیریت پروژه ♦

بیش از 14 سال تجربه اجرایی و مدیریتی در پروژه های ساخت و صنعتی

خبره در مدیریت پروژه و دارای گواهینامه های داخلی و خارجی در زمینه مدیریت پروژه

حرفه ای در پیاده سازی دفتر مدیریت پورتفولیو، طرح و پروژه

مدرس در زمینه مدیریت پروژه برای موسسات آموزش عالی و شرکت های پروژه محور

ناظر نظام مهندسی در رشته عمران

با تجربه در پروژه های ساخت و صنعتی با سمت های مدیر طرح، مدیر پروژه، مدیر مهندسی،هماهنگ کننده پروژه ها،مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه،مدیر دفتر مدیریت پروژه و مشاور مدیریت پروژه برای سازمان های پروژه محور و مشاور جایزه تعالی مدیریت پروژه برتر برای پروژه های بزرگ صنعت ساخت جهت حضور در این فرآیند ارزیابی مهم در زمینه مدیریت پروژه

مقایسه آگهی ها

مقایسه