مشاوره مهندسی

متخصص حرفه ای در طراحی و مدیریت پروژه-مهندس سماواتی

قبلی بعدی ♦ متخصص حرفه ای در طراحی و مدیریت پروژه ♦بیش از 14 سال تجربه اجرایی و مدیریتی در پروژه های ساخت و صنعتیخبره در مدیریت پروژه و دارای گواهینامه های داخلی و خارجی در زمینه مدیریت پروژهحرفه ای در پیاده سازی دفتر...

مقایسه آگهی ها

مقایسه